Generelle vilkår

 1. Avtaleparter

Disse generelle forretningsvilkår gjelder mellom Track Norge AS, orgnr 982 894 352, Skullerud Næringspark, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo (postboks 137 Bryn 0611 Oslo) («Track») og den som er registrert som kunde («Kunden») ihht egen abonnementsavtale («Avtalen»).

 

 1. Leveransen

Vilkårene gjelder Tracks leveranse til Kunden av en Smartklokke eller GPS Tracker som fungerer som en posisjonerings- og kommunikasjonsenhet («Enheten»), levering av tjeneste knyttet til en App hvor Enheten kan følges og administreres.   Leveransen/tjenesten kan være oppdelt iht Avtalen. Enheten inneholder et SIM-kort, som via Track er knyttet opp mot Tracks teleoperatør som leverer nettjenesten («Teleoperatør») (pt. Tele2 IoT AB ). Tjenesten/dekningsområdet gjelder for Norge og andre land som Teleoperatøren har roamingavtale med.  Dekningsområdet oppgis på forespørsel og er utlagt på Tracks hjemmeside.  Dekningsområdet kan være begrenset innenfor et område pga geografiske forhold eller annen ytre påvirkning, uten at dette er en feil ved tjenesten.  Track kan fritt endre Teleoperatør til annen operatør såfremt denne har en sedvanlig dekning og roamingavtaler. SIM-kortet skal  ikke benyttes på annen måte enn i Enheten.  Misbruk anses som vesentlig mislighold og kan føre til erstatningsansvar.  Enheten utover SIM-kortet er Kundens eiendom. Kunden skal selv administrere Enheten og tjenesten via App´en.

 

 1. Kundens opplysningsplikt mm.

Forbrukerkunder/fysiske personer skal oppgi fullt navn, personnummer og adresse «Personopplysninger». Bedriftskunder/juridiske personer skal oppgi firmanavn, organisasjonsnummer og adresse. Kunden skal snarest mulig melde adresseendringer til Track. Kunden kan ikke overdra Avtalen eller Enheten til andre uten samtykke fra Track. Kunden skal uten ugrunnet opphold melde fra til Track ved tap, misbruk eller tyveri av Enheten og/eller SIM-kort.

 

 1. Avtalens varighet

Avtalen løper inntil den sies opp med 1 måneds skriftlig varsel.  Avtalen kan heves med 14 dagers skriftlig varsel dersom en part vesentlig har misligholdt denne.  Manglende betaling over 14 dager anses alltid som vesentlig mislighold.  Ved manglende betaling utover 14 dager kan Track stenge tilgang til App´en og SIM-kort uten varsel inntil betaling skjer og ved hevning permanent.

 

 1. Levering

Levering av Enheten og tjenesten skjer til forbrukere ihht forbrukerkjøpsloven og angrerettloven, og denne avtale gjør ingen innskrenkninger i forbrukernes rettigheter etter nevnte lover eller annen preseptorisk lovgivning.  Til bedriftskunder skjer levering ihht kjøpsloven.

Dersom Kunden oppdager en mangel ved Trackeren eller tjenesten, må reklamasjon fremsettes så snart som mulig og innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget. Reklamasjonsretten kommer for forbrukere i tillegg til angrerett på 14 dager etter at leveransen mottas. Kunden vil ved bruk av angrerett måtte dekke den til enhver tid gjeldende returkostnad av leveransen, eksempelvis Postens Norgespakke til kr 155 (prisestimat 2017) for frakt opp til 10 kg i Norge.   Kunden vil ved bestilling motta bekreftelse for avtalen per e-post, med opplysninger om angrerett og angrerettskjema i forbrukerforhold vedlagt. Dersom Kunden benytter tjenesten før utløpet av angrerettfristen, har Kunden med dette uttrykkelig anmodet om oppstart av tjenesten. Dersom Kunden likevel utøver angrerett, vil Track kunne kreve at Kunden dekker rimelige kostnader for bruk av tjenesten i perioden frem til angreretten ble benyttet og Trackeren ble returnert.

 

 1. Betaling

Pris for bruk av Enheten er fast innenfor EU/EØS og Sveits, uansett forbruk.  Utenfor dette området vil det tilkomme pristillegg basert på bruk og roamingpriser.

 

Track fakturerer Kunden forskuddsvis etter de priser som fremgår av Avtalen.  Track kan endre sine priser og vilkår med 3 måneders skriftlig varsel til Kunden.  Hvis endringen er vesentlig og til ugunst for Kunden kan Kunden med 14 dagers varsel si opp avtalen med utløp når ny pris/vilkår starter.  Hvis Kunden mener det er feil ved fakturaen skal Kunden klage til Track innen forfallstidspunkt, og hvis dette ikke er mulig innen rimelig tid.

 

Track har rett til å kredittvurdere Kunden.

 

 1. Personopplysninger

Ved inngåelsen av Avtalen samtykker Kunden i at posisjoneringsdata og Personopplysninger/kundedata innhentes og lagres på Tracks server, og i nødvendig utstrekning til bruk for å levere tjenesten overføres til Teleoperatøren og Teleoperatørens kontraktsparter.  Kunden samtykker også i overføring av Personopplysninger til utlandet ihht personopplysningslovens kapittel V.  Track, Teleoperatøren og deres kontraktsparter skal behandle all informasjon/Personopplysninger de får fra Kunden og selv innhenter ihht personopplysningsloven og gjeldende EU-direktiv.   Kun Kunden og Track, Teleoperatøren og kontraktsparter som har tjenstlig behov skal gis tilgang til disse og Kunden får eget brukernavn og passord for tilgang.

 

Track er i sin avtale med Teleoperatøren forpliktet til å informere teleoperatøren om navn og kontaktdata på sine kunder i tilfelle av opphør av levering av teletjenesten, slik at teleoperatøren kan tilby Kunden å fortsette leveransen direkte.  Kunden samtykker i slik utlevering av kundedata.

 

Kunden plikter selv å informere og innhente samtykke fra alle personer som måtte bli berørt av posisjoneringen, så som ved utlån av Enheten.

 

 1. Ansvar

Track er ikke ansvarlig dersom tjenesten helt eller delvis er nede pga følgende forhold:

 1. Forhold som Track godtgjør skyldes forhold eller begivenheter utenfor Tracks kontroll
 2. Feil ved Enheten som ikke skyldes en kjøpsrettslig mangel
 3. Enheten er utenfor dekningsområdet
 4. Nedetid i forbindelse med nødvendig vedlikehold hos Track, som skal utføres så raskt som praktisk mulig
 5. Streik, naturkatastrofe og annen force majeure
 6. Pålegg fra offentlige myndigheter som Track ikke kunne forutse på avtaletidspunktet

 

Hvis Track er ansvarlig for en feil eller nedetid kan Kunden kreve kompensasjon etter standardiserte satser, dvs. at Kunden blir godskrevet en forholdsmessig del av faste løpende abonnementsprisen.  Ansvaret omfatter under ingen omstendighet indirekte skade eller følgeskade, herunder produksjonsbortfall eller annet inntektstap, og ansvaret er under enhver omstendighet begrenset til et beløp tilsvarende 1 års abonnementsbetaling.

 

 1. Salgspant

Track har salgspant i Enheten for alle utestående beløp forbundet med Avtalen, jf. panteloven §§ 3-14, jf. § 3-17.

 

 1. Tvister

Tvister vedrørende Avtalen behandles ved Oslo tingrett.